ZAPRASZAMY

Poniedziałek - Piątek
800 - 2000

Sobota
800 - 1400

94 354 66 66

Armii Krajowej 3
Kołobrzeg

Klauzula informacyjna o monitoringu rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Stomatologia Kołobrzeg Halina i Jacek Wielogórscy sp.j. z siedzibą przy ul. Narutowicza 8A w Kołobrzegu (dalej jako „Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować:
- listownie pod adresem: Stomatologia Kołobrzeg Halina i Jacek Wielogórscy sp.j. ul. Narutowicza 8A 78-100 Kołobrzeg
- mailowo pod adresem: rodo@stomatologiakolobrzeg.pl
3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów i kontrahentów Administratora.
4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
6. Nagrania przechowywane są przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
12. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest dobrowolne.
13. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
© 2009-2024 Stomatologia Kołobrzeg